TIAMO又什么特殊感情含义吗?

2023-06-01 19:10:24
好评回答

意卷顾脚烈略肉乙移大利语 Tiamo 我爱你

西班牙语 TeQuiero 我爱你

差别就是一个是意大利语,一个是西班牙语